Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Да играем и да знаем

Като преобладаваща дейност в живота на детето и източник на развитие, на играта се полага господстващо място в ежедневието на детската градина. Чрез игровите форми на дейност и общуване се формира, съхранява и развива детската индивидуалност в различните й измерения: темперамент, характер, способности и умения, личен опит и социално-нравствени качества, начин на поведение, отношение към света. В играта детето се утвърждава и изживява като личност.

Не случайно темата на тематичната проверка през тази учебна година е "Да играем и да знаем".

В откритата практика пред колегите г-жа Качова, Стоянова, Мазълова и Джуркова показаха компетентност при адаптиране на съдържанието към образователните нужди на децата; осигуриха възможност за развитие на всички деца; оказаха подкрепа за развитие на споделени ценности и като резултат - преминавайки от игра в игра децата усвоиха, затвърдиха и надградиха своите знания, умения и отношения в една непринудена, емоционална и удовлетворяваща ги среда. Те ни убедиха, че децата са най-сензитивни тогава, когато играят.

Да играем и да знаем - Изображение 1