Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Прием и отписване

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Велинград при спазването на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование и другите нормативни и поднормативни актове.

Чл.2. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се възпитават,  социализират, обучават и отглеждат деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл.3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможностите  за опазване на физическото и психическото му здраве.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

Чл.4. Записването на децата в общинските детски градини на територията на община Велинград  се осъществява по желание на родителите / настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане на деца по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето:

 1. близки / роднини
 2. приемни семейства

Чл.5. Постъпването на децата в общинската детска градина се осъществява целогодишно.

Чл.6.(1) . Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование – целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна./ чл.67, ал.1 и ал.2 от ЗПУО /

     (2) В съответствие с чл.56 от ЗПУО предучилищното образование се осъществява от общинските детски градини на територията на Община Велинград, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Чл.7. Децата постъпват в общинската детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. / чл.57, ал.1 от ЗПУО /

Чл.8 .(1) В общински детски градини на територията на Община Велинград са разкрити яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.  /чл.24 от ЗПУО/

          (2) По преценка на родителя и/или при липса на свободни места в  яслени групи към общинските детски градини, децата може да постъпят в общинската детска градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.  / чл.57, ал.2 от ЗПУО /

Чл.9. Децата може да се преместват от една в друга общинска детска градина през цялата учебна година при наличие на свободни места.  / чл.58 от ЗПУО /.

Чл.10. При преместване на дете от една в друга общинска детска градина на територията на Община Велинград се извършва промяна във финансирането на база брой преместени деца, единен разходен стандарт и пропорционално на оставащото време на съответната финансова година, като директорът на приемащата детска градина уведомява първостепенния разпоредител с бюджет.

РАЗДЕЛ ІІ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Чл.11 Свободните места за прием на децата в общинската детска градина през учебната година, се обявяват от директора на съответната общинска детска градина на информационните табла – брой групи и брой на децата в група, които се определят от директора след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на общинските детски градини. / чл.60, ал.3 от ЗПУО/.

Чл.12. В общинските детски градини молбите/заявленията за постъпване се приемат целогодишно, след обявяване на свободни места за прием. По ранната дата на заявлението не дава предимство при класирането.

Чл. 13. Срокът за подаване на заявления за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 1 юни на съответната календарна година.

Чл.14. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в общинската  детска градина и след тази дата , като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

Чл.15. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните на място в общинското детско заведение, където е подал заявлението.

Чл.16. Данни на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите за класиране за прием.

РАЗДЕЛ III.

ЗАПИСВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Чл.17.  Родителите на всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини на територията на община Велинград  подават заявление / Приложение 1 / с всички необходими данни до директора на съответното детско заведение, като получават входящ номер, който се регистрира във входящия дневник.

Чл.18. Записването  се осъществява от родителя /настойника на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.

Чл.19. Записването се извършва от директора на общинската детска градина след проверка на подадените от родителя задължителни документи удостоверяващи всички обстоятелства свързани с детето.

Чл.20. При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

 1. попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на детската градина/;
 2. удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите /настойниците/;
 3. телефон за връзка;
 4. представят се оригинал и ксерокопие на удостоверението за раждане на детето.
 5. Документ за платена такса в общинските детските градини на територията на         Община Велинград за децата от семейството – проверява се служебно.

Чл.21. Деца със специални образователни потребности / СОП /  и хронични заболявания се приемат с предимство пред всички останали след предоставяне на необходимите документи.

Чл.22. Родителят/настойникът представя изискуемите документи, доказващи предимство при подаване на заявлението за прием/ кандидатстване.

Чл.23. При непредставяне на документ за ползване на предимство, записването на детето се извършва по общия ред.

Чл.24. При записване, родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на общинската детска градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в общинската детска градина.

Чл.25. Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не е представил съответния документ, получава отказ за ползване на предимството.

Чл.26. При постъпване на детето в общинската детска градина, родителите (настойниците) представят задължителните медицински документи:

 1. здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина/ детската ясла;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детска ясла и едноседмичен срок за общинските детски градини;
 4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6  месечен срок преди постъпване на детето в детска ясла;
 5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
 6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в общинските детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите;
 7. медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по – късно от 3 дни преди постъпване на детето в общинска детска ясла/общинска детска градина.

Чл.27. (1) Родителите – настойниците могат да подават своите заявления до 1 юни /до директора на общинската детска градина. / за деца, постъпващи за първи път в общинската детска градина.

 (2) Комисия назначена със заповед на директора на общинската детска градина извършва класиране на децата – кандидати в срок до 10 юни, като резултатите се обявяват на информационното табло в общинската детска градина.

       (3) От 10 юни до 20 юни се извършва записване на новоприетите деца в съответното общинско  детско заведение.

       (4) До 30 юни на видно място в общинските детски градини и детски ясли се изнасят списъци със заети и незаетите места, ако има такива.

Чл.28(1). Приетите в първа възрастова група деца постъпват в общинската детска градина на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в общинската детска градина на първия следващ работен ден.

          (2 ) Децата, които не постъпят в общинската детската градина по неуважителни причини до 15 септември на текущата година и не са подлежащи на задължително обучение, отпадат от списъчния състав на общинската детска градина.

Чл.29. За ползването на общинската детска градина се заплащат ежемесечни такси съгласно

Раздел ІІІ от Наредбата за  ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РАЗДЕЛ ІV.

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ на ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Чл.30. Децата в общинските детски градини на територията на община Велинград  се отписват по желание на родителите /настойниците/ със заявление до директора;

Чл.31 Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от общинските детски заведения при следните условия:

а/ при отсъствие за период по дълъг от два месеца без писмено уведомяване от родителите.

б/ при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на общинска детска градина за два поредни месеца.

в/ с решение на Педагогически и Обществен съвет може да се удължи срока с един месец за неплащане на дължимата месечна такса на социално слаби родители.

Чл.32. Децата от общинските детски градини се изписват от детското заведение по желание на родителите, но не по-късно от 14 септември в годината на постъпването им в първи клас.

Чл.33. Отписването и изписването задължително се отразява от директора на общинската детска градина, съгласно нормативната уредба.

Чл.34. При напускане, родителят/настойникът заплаща всички необходими суми, които дължи на общинското детско заведение.

РАЗДЕЛ V.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Чл.35. Преместване на дете от едно общинско детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място в другите общински детски градини на територията на Община Велинград и платени такси.

Чл.36. Директорите на общинските детски градини  могат да извършват преместване на деца между общински детски градини при подадени писмени заявления на родителя /настойника/. Преместването се отразява от директорите на общински детски градини при спазване  на чл.9 от настоящата  Наредба.

Чл.37. При подадено заявление от родителя – настойника директорът:

 1. Извършва справка за свободно място в друга общинска детска градина.
 2. Изпраща служебно досието на детето.

Чл.38. Преместването на деца от една възрастова група в друга се извършва в началото на учебната година при формиране на групите според възрастта на децата.

Чл.39. Преместването на децата от яслена в градинска група от една и съща общинска детска градина се извършва при навършване на 3-годишна възраст в началото на учебната година при формиране на групите в общинската детска градина с прехвърляне, без отново да се кандидатства по същия ред.

Чл.40. По преценка на родителя и/или при липса на свободни места в яслената група или липса на яслена група към общинската детска градина могат да бъдат преместени и деца, навършили 2 години към началото на учебната година на постъпването.

Чл.41. Преместването на дете от подготвителна група се извършва с издаване на „Удостоверение” по образец – формуляр 3-97 от ЗУД на МОН.

Чл.42. При преместването от една общинска детска градина в друга общинска детска градина задължително се издава удостоверение за платени такси в детската градина. Не се приема дете в другата общинска детска градина на територията на общината без съответния документ.

Чл.43. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в първи клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

Заключителни разпоредби

 • 1.  Директорите на общинските детските заведения са задължени да поставят настоящата Наредба на видно място за информация на родителите.
 • 2. Наредбата за условията и редът на записване, отписване  и преместване в общинските детски градини на територията на община Велинград се приема във връзка с чл. 59, ал.1 от новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование(обн., ДВ,  бр.79 от 13.10.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.), чл.17, ал.1, т.3 отЗакона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование / обн. ДВ бр. 46 от 17.06.2016 г., издадено от министъра на образованието и науката/, Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.
 • Наредбата за условията и редът на записване, отписване  и преместване в общинските детски градини на територията на община Велинград е приета с решение № 49 от 23.02.2017г. на Общински съвет Велинград.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                          /инж.Б.Мандраджиев/