Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

РАЗДЕЛ III

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за ......

Чл. 22(1) За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или настойниците дължат дневна такса за дейностите по хранене в размер на 1.90 лева за храноден. За децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, дневната такса за дейностите по хранене се заплаща с намаление от 0.90 лева за храноден за периода от 01.септември да 31 май

(повече четете в прикачения файл по-долу)